หน้าหลัก > ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ

ตามที่ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม” หรือ “ธนาคาร”) ได้จัดให้มี HUBB Marketplace (www.hubb.co.th) ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace Platform)  ข้าพเจ้า (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”) มีความประสงค์จะซื้อ ขายหรือเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดให้มีบนแพลตฟอร์ม โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลงนี้”) ดังต่อไปนี้ 
1. คำจำกัดความและการตีความ 
 1.1  คำดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(ก) “แพลตฟอร์ม” หมายถึง พื้นที่หรือสื่อกลางไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการซื้อขาย หรือเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 
(ข) “ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยมีผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการเป็นผู้ให้ข้อมูลและเป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการนั้นๆ 
(ค) “เอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม” หมายถึง ข้อตกลงนี้ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภท รวมถึงคู่มือหรือรายละเอียดการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภท (หากมี)
(ง) “สมาชิก” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อซื้อขาย หรือเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม โดยมีการกำหนดประเภทสมาชิกและสิทธิการใช้งานที่แตกต่างกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.
(จ) “การลงทะเบียน หรือ Enrolment” หมายถึง กระบวนการที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
        (ฉ) “รหัสประจำตัว” หมายถึง สิ่งที่ผู้ใช้บริการครอบครองเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและ/หรือสร้างนิติสัมพันธ์ในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มภายใต้ข้อตกลงนี้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อักษร อักขระ ตัวเลข ลายนิ้วมือ ใบหน้า ม่านตา เสียง อุปกรณ์ เอกสาร และให้รวมถึงสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้มอบให้แก่ผู้ใช้บริการหรือที่ผู้ใช้บริการได้กำหนดขึ้นตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดไว้ เช่น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) เลขรหัสส่วนตัว (PIN) กุญแจส่วนตัว (Private Key) ข้อมูลทางชีวมิติ (Biometric) เป็นต้น
        (ช) “เหตุสุดวิสัย”  หมายถึง  เหตุใดๆ อันเกิดหรือจะเกิดขึ้น หรือจะให้ผลพิบัติ อันเป็นเหตุที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่อาจป้องกันได้หรืออยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการแพลตฟอร์มหรือการให้บริการอื่นใดตามเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเหตุอันเกิดขึ้นจาก หรือมีผลเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์สื่อสาร เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ไม่ว่าเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดปัญหาด้านพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอก หน่วยงานของรัฐ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือเกิด ไวรัสคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำหรือการละเว้นการกระทำไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
 1.2   การอ้างถึงกฎหมายหรือบทบัญญัติของกฎหมายใด ให้หมายความรวมถึงกฎหมายที่แก้ไขหรือตราขึ้นใหม่ และรวมถึงกฎหมายที่ออกและให้มีผลบังคับใช้แทนกฎหมายนั้นๆ รวมทั้งกฎเกณฑ์และกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้กฎหมายนั้นด้วย
 1.3   หัวข้อที่กำหนดในข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงเท่านั้น ไม่มีผลต่อการตีความในข้อตกลงนี้แต่อย่างใด
2. ผลิตภัณฑ์และบริการ
ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้านต่างๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้จัดให้มีขึ้นบนแพลตฟอร์มอันอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังต่อไปนี้
 2.1   HUBB Car หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเกี่ยวกับรถยนต์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ HUBB Car
 2.2   HUBB Home หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ HUBB Home
 2.3   ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นบนแพลตฟอร์มต่อไป 
3. การเข้าใช้แพลตฟอร์ม  
ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้บริการในฐานะสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 3.1   รายละเอียดประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และสิทธิการใช้งานแพลตฟอร์มของสมาชิกแต่ละประเภท มีดังนี้
(ก) Guest Mode หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โดยพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนด้วยบัญชีสาธารณะ (Social Account) เช่น Facebook Google+ หรือพิสูจน์ตัวตนด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ผ่านแพลตฟอร์มและยืนยันตัวตนด้วยรหัสประจำตัว หรือพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยวิธีอื่นตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด ซึ่งสมาชิกที่มีสถานะ Guest Mode สามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มเพื่อ Save search, Compare และ Add favorite ได้เท่านั้น
(ข) Member Mode หมายถึง สมาชิกประเภท Guest Mode ที่ได้รับการปรับสถานะ (Upgrade) จาก
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มให้เป็นสมาชิกประเภท Member Mode หลังจากผ่านการพิสูจน์ตัวตนตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดแล้ว ซึ่งสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มโดยเลือกยืนยันตัวตนด้วยบัญชีสาธารณะ (Social Account) หรือรหัสประจำตัว ทั้งนี้ สมาชิกที่มีสถานะ Member Mode สามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มและทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์มได้ 
(ค) Customer Mode หมายถึง สมาชิกที่เคยทำการลงทะเบียน พิสูจน์ตัวตน และยืนยันตัวตนเป็นลูกค้าของธนาคารและใช้บริการ KK e-Banking และ/หรือ KK Biz e-Banking ซึ่งสามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มโดยยืนยันตัวตนด้วยรหัสประจำตัว สำหรับเข้าใช้บริการ KK e-Banking และ/หรือ KK Biz e-Banking ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ สมาชิก Customer Mode สามารถทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์มได้เทียบเท่าสมาชิก Member Mode 
 3.2 ขั้นตอนการลงทะเบียน และการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
3.2.1 การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภท Guest Mode มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
(ก)   การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนด้วยบัญชีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และ email address และกำหนด email address  และรหัสผ่านเป็นรหัสประจำตัวสำหรับใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม 
(ข)   การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนด้วยบัญชีสาธารณะ (Social Account) ผู้ใช้บริการจะต้องพิสูจน์ตัวตน และยืนยันตัวตนโดยการเข้าสู่ระบบผ่านบัญชีสาธารณะเช่น Facebook หรือ Google+ 
(ค)   การลงทะเบียนและพิสูจน์ตัวตนด้วยวิธีอื่นตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
3.2.2 การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภท Member Mode มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
(ก)   เมื่อสมาชิกประเภท Guest Mode เข้าสู่หน้าลงทะเบียนเพื่อทำการพิสูจน์ตัวตนเพิ่มเติมผ่านการทำธุรกรรมต่างๆ ภายใต้แพลตฟอร์ม สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
(ข)   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะทำการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก หากการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนสำเร็จ สมาชิกประเภท Guest Mode จะได้รับการปรับสถานะให้เป็นสมาชิกประเภท Member Mode
(ค)   สมาชิกจะต้องกำหนดชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อเป็นรหัสประจำตัวสำหรับใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มและทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ สมาชิกยังคงสามารถเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มด้วยการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนด้วยบัญชีสาธารณะ หรือรหัสประจำตัว
3.2.3 การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภท Customer Mode มีขั้นตอนการลงทะเบียนดังนี้
(ก)   ในการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการจะต้องทำการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนด้วยรหัสประจำตัวที่ผู้ใช้บริการมีอยู่ สำหรับการเข้าใช้บริการ KK e-Banking และ/หรือ KK Biz e-Banking ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
การลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิกประเภท Guest Mode หรือ Member Mode ตามวิธีการข้างต้นจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
 3.3 ผลผูกพันสมาชิกในการใช้แพลตฟอร์ม
(ก)   ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงยอมรับว่าวิธีการดำเนินการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์มเป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและยอมรับได้ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และรับรองว่าข้อมูลและ/หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รับจากผู้ใช้บริการด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลและ/หรือเอกสารที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และใช้เป็นหลักฐานบังคับได้ระหว่างผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และบุคคลภายนอก 
(ข)   ก่อนการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการจะต้องทำการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามช่องทางและวิธีการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ โดยผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการดำเนินการใดๆ ผ่านแพลตฟอร์ม เมื่อได้กระทำไปโดยใช้รหัสประจำตัวของผู้ใช้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าเป็นการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการตกลงเข้าผูกพันตามกฎหมายเสมือนการลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรและรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเองทุกประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสามารถใช้ข้อมูลการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเป็นต้นฉบับเอกสารที่ใช้เป็นพยานหลักฐานทางกฎหมายในการพิสูจน์ว่าผู้ใช้บริการได้เข้าใช้บริการดังกล่าวนั้น และใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายได้ทุกประการ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อในเอกสารใดๆ เพื่อเป็นหลักฐานในการนั้นอีก เว้นแต่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะได้แจ้งหรือกำหนดไว้ชัดเจน 
 3.4 ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรหัสประจำตัว ไว้ในที่ปลอดภัยและเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นล่วงรู้ และในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม การเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการจะต้องทำรายการต่างๆ ด้วยตนเองเท่านั้น
 3.5 หากมีการใช้รหัสประจำตัว ของผู้ใช้บริการบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการโดยผู้ใช้บริการเองและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ
 3.6 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงหลักในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าในการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ซื้อ ขายและ/หรือ เข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้านต่างๆ ผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภทด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภทเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ 
4. คำรับรองและคำยืนยัน
 4.1 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอรับรองว่า 
(ก)   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการให้บริการแพลตฟอร์ม และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภทที่จัดให้มีขึ้นบนแพลตฟอร์มแล้ว 
(ข)   ระบบมีความมั่นคง ปลอดภัยตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(ค)   จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานอย่างผู้ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันจะพึงกระทำ เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็น และใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งผู้ใช้บริการไว้ในข้อตกลงนี้หรือตามที่ได้แจ้งหรือจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบเป็นคราวๆ ไป 
 4.2 ผู้ใช้บริการขอรับรองว่า 
(ก)   มีอำนาจและความสามารถในการเข้าทำ ลงนาม และปฏิบัติตามเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มเพื่อการใช้บริการแพลตฟอร์มได้โดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย 
(ข)   รับทราบว่ามีหน้าที่ต้องศึกษาและตรวจสอบเงื่อนไขและวิธีการในการใช้แพลตฟอร์ม และได้อ่านและเข้าใจเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มครบถ้วนแล้ว
(ค)   จะเข้าใช้และแสดงเจตนาและ/หรือดำเนินการใดๆ บนแพลตฟอร์มด้วยความสุจริตและจะปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎ ระเบียบ คำสั่ง นโยบายของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 
(ง)   จะไม่นำข้อความ เนื้อหา ข้อมูล รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งใดๆ ที่ไม่เหมาะสม หรือเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด คุกคาม ว่ากล่าวให้ร้ายแก่บุคคลใดๆ  ลามกอนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีขนบธรรมเนียมประเพณี กฎหมาย (ไม่ว่ากฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ) กฎเกณฑ์ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นสู่แพลตฟอร์ม หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพบว่ามีเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวนำขึ้นสู่แพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดการกับเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และหากมีความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว  ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
(จ)   จะให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ในการสมัครเป็นสมาชิก  และการนำข้อมูลใดๆ เข้าสู่แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หรือข้อมูลของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดๆ ก็ตาม โดยจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้ถี่ถ้วน อีกทั้งจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อความเหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมาย หากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มพบว่าผู้ใช้บริการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดการกับเนื้อหาข้อมูลนั้นๆ ได้ตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า  และหากมีความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เกิดขึ้นกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว  ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
(ฉ)   จะไม่ใช้ชื่อ ภาพ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้ และ/หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อถึงผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเพื่อลงประกอบการซื้อขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการบนแพลตฟอร์ม ทำการตลาด ประกอบสื่อโฆษณา หรือวัสดุส่งเสริมการขาย หรือจัดทำรายการส่งเสริมการขายของผู้ใช้บริการ หรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มก่อนดำเนินการ
5. การเปิดเผยข้อมูล 
 5.1 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(ก)   ได้รับความยินยอม หรือได้รับการร้องขอจากผู้ใช้บริการ หรือ
(ข)   เป็นการเปิดเผยเพื่อให้การทำธุรกรรม การใช้บริการของผู้ใช้บริการสำเร็จลุล่วง หรือ
(ค)   เป็นการเปิดเผยตามกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ (ไม่ว่ากฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ) หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามคำพิพากษา หรือตามคำสั่งศาล หรือประกาศ หรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือ ตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเห็นสมควรหรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกำหนดให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต้องเปิดเผย หรือ
(ง)   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากนี้ผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจส่งหรือโอนข้อมูลของผู้ใช้บริการไปยังผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศได้
  5.2 ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือจะเข้าใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดให้มีบนแพลตฟอร์ม การวิเคราะห์ข้อมูล การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่จัดให้มีบนแพลตฟอร์ม และ/หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศใดๆ  รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการและข้อเสนออื่นๆให้แก่ผู้ใช้บริการ 
6. ข้อสงวนสิทธิและความรับผิดของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม 
 6.1 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเป็นเพียงผู้จัดให้มีและให้บริการแพลตฟอร์มเท่านั้น 
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีหน้าที่รับรองหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการให้ไว้บนแพลตฟอร์ม และไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง (รวมถึงไม่ได้เป็นนายหน้าหรือผู้ชี้ช่อง) ในการซื้อขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้านต่างๆ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่กำหนดไว้ชัดแจ้งบนแพลตฟอร์ม หรือในข้อตกลงนี้ หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภท หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการซื้อขายดังกล่าว ผู้ซื้อและผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการจะต้องไปดำเนินการเรียกร้องหรือตกลงระหว่างกันเอง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 6.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการให้บริการแพลตฟอร์มตามข้อตกลงนี้เมื่อผู้ใช้บริการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจาก (ก) การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือ (ข) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ใช้บริการที่ได้แจ้งตามวิธีการและช่องทางที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้กำหนดในการระงับการใช้บริการแพลตฟอร์ม หรือระงับการใช้รหัสประจำตัวแล้ว  และต่อมาเกิดการทำคำสั่ง หรือการทำรายการใดๆ เกิดขึ้น
 6.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการในกรณีที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย
 6.4 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ข้อมูล ข่าวสาร บทความ หรือข้อความใดๆ ที่มีขึ้นบนแพลตฟอร์มนั้นเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ของผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการ หรือเป็นการให้ข้อคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น  ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูลและ/หรือบริการใดๆ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูล หรือรายละเอียดที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โปรดติดต่อผู้ขายและ/หรือผู้ให้บริการตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภท (แล้วแต่กรณี)  
 6.5 ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ดำเนินการและสงวนสิทธิในการลบหรือจัดการกับเนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก)   มีข้อความ เนื้อหา รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งใดๆ ที่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบาย หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ อาทิ นโยบายสินค้าต้องห้ามและสินค้าที่ได้รับการควบคุม หรือละเมิดข้อตกลงนี้
(ข)   มีข้อความ เนื้อหา รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งใดๆ อันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หลอกลวง ทำให้สับสนหลงผิด ทำให้บุคคลอื่นเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทรวมถึงการโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(ค)   คัดลอก หรือเผยแพร่ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งใดๆ ซึ่งเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใดๆ 
(ง)   มีข้อความ เนื้อหา รูปภาพ เครื่องหมาย หรือสิ่งใดๆ ที่ถูกร้องเรียนจากบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสม ลามกอนาจารขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือขนบธรรมเนียมประเพณี
 6.6 ในการใช้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจมีการตรวจสอบขั้นตอนการทำงาน กระบวนการในการดำเนินธุรกิจ รายละเอียด และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อันเนื่องมาจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการตามข้อตกลงนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้บริการอีก
7. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
 แพลตฟอร์มอาจมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าใช้แพลตฟอร์มเท่านั้น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีอำนาจควบคุม หรือมิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในข้อมูลและ/หรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น  การที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์เหล่านั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวในทุกกรณี ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดหรือความบกพร่องหรือความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้นหรือบริการใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับเว็บไซต์อื่นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องพิจารณาตกลงผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวที่ผู้ใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยตนเอง 
8. การระงับ และการยกเลิกการเป็นสมาชิกแพลตฟอร์ม
 8.1 ผู้ใช้บริการอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มได้โดยการติดต่อ HUBB Call Center เพื่อแจ้งระงับ และ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก 
 8.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก)   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ประสงค์ให้การระงับหรือการยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มมีผล
(ข)   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผู้ใช้บริการรับทราบในกรณีที่ผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลงนี้ และ/หรือผิดกฎหมาย 
 8.3 ผลของการระงับ และ/หรือการยกเลิก 
การระงับและ/หรือการยกเลิกการเป็นสมาชิกหรือการใช้บริการแพลตฟอร์ม ไม่มีผลเป็นการระงับหรือยกเลิกข้อตกลงการซื้อขายและ/หรือการใช้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ผู้ใช้บริการต้องติดต่อคู่สัญญาที่ตนมีนิติสัมพันธ์โดยตรงด้วยตนเอง และการระงับและ/หรือยกเลิกจะไม่กระทบต่อธุรกรรมที่ทำไปก่อนหน้า รวมถึงบันทึกประวัติการใช้งานก่อนหน้า และไม่สามารถปฏิเสธการดำเนินการหรือความรับผิดที่เกิดขึ้นก่อนหน้าการระงับและ/หรือการยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มได้
การระงับและ/หรือการยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์มจะมีผลเมื่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ดำเนินการเสร็จสิ้น กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ขอระงับและ/หรือยกเลิกการใช้บริการแพลตฟอร์ม การใช้บริการแพลตฟอร์มจะถูกระงับชั่วคราวก่อนและจะมีผลยกเลิกภายใน 1 วันทำการ ซึ่งการยกเลิกดังกล่าวจะมีผลเฉพาะการใช้งานภายใต้เว็บไซต์ www.hubb.co.th เท่านั้น แต่ไม่มีผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการด้านการเงินอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้มีอยู่กับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม อาทิเช่น การใช้บริการ KK e-Banking, KK Biz e-Banking เป็นต้น
9. ค่าธรรมเนียม และค่าบริการในการใช้แพลตฟอร์ม
 9.1 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการใช้แพลตฟอร์มให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มประกาศกำหนด 
 9.2 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการการใช้แพลตฟอร์มตามข้อตกลงนี้ได้ โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการดังกล่าวให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศผ่านช่องทาง และวิธีการใดๆ ตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
10. ทรัพย์สินทางปัญญา
 10.1   เนื้อหา ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนำมาใช้บนแพลตฟอร์ม (เว้นแต่เนื้อหา ข้อมูลที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ระบุแหล่งที่มา/อ้างอิงไว้ชัดแจ้งบนแพลตฟอร์ม) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รูปภาพ สัญลักษณ์ ตรา โลโก้ เครื่องหมาย ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง Source code ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือสิ่งอื่นใดบนแพลตฟอร์ม ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ไม่ว่าทรัพย์สินทางปัญญานั้นจะได้จดทะเบียนหรือไม่ ถือเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม หรือของบุคคลที่ได้รับการอ้างอิงบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิคัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หาประโยชน์ อ้างเป็นสิทธิของตน หรือนำไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 10.2   ผู้ใช้บริการจะต้องไม่นำข้อมูล ข้อความ และรูปภาพ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ และงานส่วนใดๆ ที่เป็นสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ มาใช้บนแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับอนุญาต โดยถูกต้องตามกฎหมาย จากบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใด 
 10.3   ผู้ใช้บริการรับรองว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ผู้ใช้บริการเสนอบนแพลตฟอร์มเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใช้บริการและ/หรือผู้ใช้บริการมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในการใช้และเผยแพร่ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม หากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นไม่ว่าต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 10.4   ผู้ใช้บริการรับทราบว่าเนื้อหา ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ได้นำขึ้นสู่แพลตฟอร์มนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้โดยบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่า ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับการดังกล่าวทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการเป็นผู้รับความเสี่ยงภัยดังกล่าวเองตลอดจนมีหน้าที่ในการเฝ้าระวังและติดตามไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตน 
11. อื่นๆ
 11.1   ในกรณีที่ผู้ใช้บริการประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงดำเนินการตามวิธีการและช่องทางที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด  พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
 11.2   หากปรากฏว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขส่วนใดส่วนหนึ่งที่ระบุในข้อตกลงนี้และ/หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภทฉบับใดๆ ที่เกี่ยวข้องไม่สมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ใช้บริการตกลงให้ความไม่มีผลสมบูรณ์หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นมีผลเฉพาะส่วนที่ไม่สามารถบังคับได้หรือไม่สมบูรณ์ดังกล่าว โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลือยังคงสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ได้ต่อไป 
 11.3   ผู้ใช้บริการตกลงรับข้อมูล การติดต่อ การสอบถาม หรือการแจ้งข้อมูลใดๆ จากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มตามรูปแบบและวิธีการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแจ้งข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสาร หรือโทรศัพท์มือถือตามหมายเลขที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
 11.4   ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ ตลอดจนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแต่ละประเภท ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันโดยประกาศไว้บนแพลตฟอร์ม และ/หรือแจ้งไปยังที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการที่ได้ลงทะเบียนไว้ หรือช่องทางอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
 11.5   เอกสาร หนังสือ หรือการบอกกล่าวใดๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้จัดส่งให้แก่ผู้ใช้บริการตามช่องทางที่ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ผู้ใช้บริการได้ให้ไว้แก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มล่าสุด ให้ถือว่าผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ส่งให้แก่ผู้ใช้บริการโดยชอบแล้ว 
 11.6   ผู้ใช้บริการตกลงให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม สามารถโอนแพลตฟอร์ม และ/หรือสิทธิ และ/หรือภาระผูกพันของผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ให้แก่บุคคลภายนอกได้โดยมิต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการอีก 
 11.7   ข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ


ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ  HUBB Car
HUBB Car (ตามที่ได้นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ HUBB Marketplace (“ข้อตกลงหลัก”) โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. คำนิยาม 
 1.1   คำดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) “HUBB Car” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเกี่ยวกับรถยนต์ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ
(2) “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท Member Mode หรือ Customer Mode ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีความประสงค์จะซื้อรถยนต์ที่ประกาศขายบนแพลตฟอร์มจากผู้ขาย
(3) “ผู้ขาย” หมายถึง  (ก) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท Member Mode หรือ Customer Mode ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีความประสงค์จะประกาศขายรถยนต์บนแพลตฟอร์ม และ (ข) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีความประสงค์จะประกาศขายรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเอง
(4) “รถยนต์” หมายถึง รถใหม่ (New Car) และ/หรือรถใช้แล้ว (Used Car)
คำนิยามที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้นำคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลักมาใช้บังคับ ทั้งนี้ หากมีคำนิยามใดในข้อตกลงหลักขัดหรือแย้งกับคำนิยามในข้อตกลงนี้ ให้ใช้บังคับตามคำนิยามในข้อตกลงนี้
 1.2   ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก โดยข้อตกลงหลักและข้อตกลงนี้ถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน การอ่านหรือการตีความเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มจะต้องพิจารณาเอกสารดังกล่าวทั้งหมดร่วมกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 1.3   ในกรณีที่มีข้อความใดในข้อตกลงหลักขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลงนี้เป็นหลักในการบังคับและตีความ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มแต่ละฉบับมีลักษณะเป็นการกำหนดเพิ่มเติมหรือขยายความจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่ง ไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดแย้งกันและให้สามารถใช้บังคับตามข้อความที่ได้กำหนดไว้
2. ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ปัจจุบันบริการ HUBB Car ประกอบไปด้วย
 2.1   บริการลงประกาศขายและเลือกซื้อรถยนต์ 
 2.2   บริการรับสมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคาร
 2.3   บริการนัดหมาย สอบถามข้อมูล ปรึกษาสินเชื่อรถยนต์
 2.4   บริการเชื่อมโยงเข้าสู่การประมูลรถยนต์ออนไลน์ของธนาคาร
 2.5   ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะจัดให้มีขึ้นต่อไป 
3. เงื่อนไขการใช้บริการ
 3.1   ผู้ซื้อขอรับรองว่า
(1)  มีอำนาจและความสามารถในการเข้าทำ ลงนาม และปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์ ตลอดจนนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย 
(2)  จะพิจารณารถยนต์อย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนดำเนินการตัดสินใจซื้อรถยนต์ ซึ่งหากมีข้อสงสัยผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อประสานงานกับผู้ขายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
 3.2   ผู้ขายขอรับรองว่า
(1)  มีอำนาจและความสามารถในการเข้าทำ ลงนาม และปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายรถยนต์ ตลอดจนนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย 
(2)  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ หรือมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในรถยนต์ที่นำมาประกาศขายบนแพลตฟอร์ม และรับรองว่ารถยนต์อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ เลขเครื่องและเลขตัวถังถูกต้อง มีคุณสมบัติตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มทุกประการ มีการเสียภาษีรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการจดทะเบียนใดๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
(3)  ได้ตรวจสอบรถยนต์ทั้งหมดที่นำเข้าสู่แพลตฟอร์มว่าถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ รวมถึงการกำหนดราคาของรถยนต์ที่ผู้ขายสามารถกระทำได้ตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง โดยผู้ขายอาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ค่าบริการจัดส่ง หรือ ค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เป็นต้น
(4) จะพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดให้มีขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดราคา มอบส่วนลด หรือคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ขายตกลงร่วมกัน
(5)  กรณีที่ผู้ซื้อแสดงความประสงค์จะซื้อรถยนต์โดยตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขาย และ/หรือสัญญาจะซื้อจะขายรถยนต์ ผู้ขายตกลงเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือสัญญาซื้อขาย (แล้วแต่กรณี) ซึ่งต้องระบุยอดเงินที่รับชำระแล้ว วันที่รับชำระเงิน และผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ให้กับผู้ซื้อหรือธนาคาร (แล้วแต่กรณี) ให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการชำระเงินครบถ้วน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ HUBB Home
HUBB Home (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม และอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ HUBB Marketplace (“ข้อตกลงหลัก”) โดยผู้ใช้บริการตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้
1. คำนิยาม 
 1.1   คำดังต่อไปนี้ ให้มีความหมายตามที่นิยามไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) “HUBB Home” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้รวบรวมไว้บนแพลตฟอร์ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ใน
ข้อ 2. ขอบเขตการให้บริการ
(2) “ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท Member Mode หรือ Customer Mode ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยที่ประกาศขายบนแพลตฟอร์มจากผู้ขาย
(3) “ผู้ขาย” หมายถึง  (ก) ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายที่อยู่อาศัยที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภท Member Mode หรือ Customer Mode ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีความประสงค์จะประกาศขายที่อยู่อาศัยบนแพลตฟอร์ม และ (ข) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซึ่งมีความประสงค์จะประกาศขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเอง
(4) “ที่อยู่อาศัย” หมายถึง อสังหาริมทรัพย์ประเภท[บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ที่ดิน โรงงาน ฯลฯ] ทั้งที่สร้างใหม่และมือสอง รวมถึงทรัพย์สินรอการขาย (NPA) คำนิยามที่มิได้ระบุในข้อตกลงนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้นำคำนิยามที่ระบุไว้ในข้อตกลงหลักมาใช้บังคับ ทั้งนี้ หากมีคำนิยามใดในข้อตกลงหลักขัดหรือแย้งกับคำนิยามในข้อตกลงนี้ให้ใช้บังคับตามคำนิยามในข้อตกลงนี้ 
 1.2   ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงหลัก โดยข้อตกลงหลักและข้อตกลงนี้ถือเป็นเอกสารฉบับเดียวกัน การอ่านหรือการตีความเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มจะต้องพิจารณาเอกสารดังกล่าวทั้งหมดร่วมกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 
 1.3   ในกรณีที่มีข้อความใดในข้อตกลงหลักขัดหรือแย้งกับข้อความในข้อตกลงนี้ ให้ใช้ข้อตกลงนี้เป็นหลักในการบังคับและตีความ ในกรณีที่ข้อความในเอกสารที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มแต่ละฉบับมีลักษณะเป็นการกำหนดเพิ่มเติมหรือขยายความจากเอกสารหนึ่งไปยังอีกเอกสารหนึ่งไม่ให้ถือว่าเป็นการขัดแย้งกันและให้สามารถใช้บังคับตามข้อความที่ได้กำหนดไว้
2. ขอบเขตการให้บริการ
ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ปัจจุบันบริการ HUBB Home ประกอบไปด้วย
 2.1   บริการลงประกาศขายและเลือกซื้อที่อยู่อาศัย
 2.2   บริการรับสมัครขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
 2.3   บริการนัดหมาย สอบถามข้อมูล ปรึกษาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 2.4   ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจะจัดให้มีขึ้นต่อไป
3. เงื่อนไขการใช้บริการ
 3.1   ผู้ซื้อขอรับรองว่า
(1)  มีอำนาจและความสามารถในการเข้าทำ ลงนาม และปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายที่อยู่อาศัย ตลอดจนนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย 
(2)  จะพิจารณาที่อยู่อาศัยอย่างละเอียด รอบคอบ ก่อนดำเนินการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งหากมีข้อสงสัยผู้ซื้อสามารถติดต่อผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพื่อประสานงานกับผู้ขายในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกำหนด
 3.2   ผู้ขายขอรับรองว่า
(1)  มีอำนาจและความสามารถในการเข้าทำ ลงนาม และปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขายที่อยู่อาศัย ตลอดจนนิติกรรมที่เกี่ยวข้องโดยสมบูรณ์และชอบด้วยกฎหมาย 
(2)  เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย หรือมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการประกาศขายที่อยู่อาศัยบนแพลตฟอร์ม และรับรองว่าที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ ไม่อยู่ภายใต้บุริมสิทธิใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและ/หรือผู้ซื้อ
(3)  ได้ตรวจสอบที่อยู่อาศัยทั้งหมดที่นำเข้าสู่แพลตฟอร์มว่าถูกต้องตรงตามกฎหมายทุกประการ รวมถึงการกำหนดราคาของที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายสามารถกระทำได้ตามดุลยพินิจของผู้ขายเอง โดยผู้ขายอาจต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม หรือค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ เป็นต้น
(4)  จะพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจัดให้มีขึ้น ซึ่งรวมถึงการลดราคา มอบส่วนลด หรือคืนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและผู้ขายตกลงร่วมกัน
(5)  กรณีที่ผู้ซื้อแสดงความประสงค์จะซื้อที่อยู่อาศัยโดยตกลงเข้าทำสัญญาซื้อขาย และ/หรือสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้ขายตกลงเข้าทำสัญญาจะซื้อจะขาย และ/หรือสัญญาซื้อขายดังกล่าว ซึ่งต้องระบุยอดเงินที่รับชำระแล้ว วันที่รับชำระเงิน และผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยพร้อมกับจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ให้กับผู้ซื้อให้แล้วเสร็จทันทีที่มีการชำระเงินครบถ้วน