หน้าหลัก > นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

นโยบายในการคัดเลือกคู่ค้า

HUBB มีนโยบายในการดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า อย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ จริยธรรม และจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคล หรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย ทุจริต หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

นิยาม 
คู่ค้า หมายถึง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ให้บริการ หรือผู้รับจ้าง

คุณสมบัติของคู่ค้า

    • มีสถานประกอบการที่สามารถตรวจสอบได้
    • มีสถานภาพทางการเงิน และประวัติ การดำเนินกิจการที่น่าเชื่อถือ 
    • มีผลงานน่าพอใจ ทั้งด้านคุณภาพสินค้า การบริการ การส่งมอบตามกำหนดเวลาการ ให้บริการหลังการขาย การรับประกัน หรือเงื่อนไขอื่นๆ ในการทำธุรกรรมตามที่ตกลงร่วมกัน 
    • ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของ HUBB  
    • ไม่มีประวัติต้องห้าม ทำการค้าอันเนื่องจากการกระทำทุจริต หรืออยู่ในบัญชีรายชื่อบริษัท ต้องห้ามของทางราชการ